آیاعزلت موجب معرفت می شود ؟

آیاعزلت موجب معرفت می شود ؟

گوشه نشینی ملازم با معرفت نیست ، ولی کسی که می خواهد اهل معرفت شود باید معاشرتش را مخصوصا با اهل غفلت و اهل دنیا کم کند،
و فرش هر مجلسی نباشد
و کار شبانه روزی او در مجالس بیهوده صرف نشود
و از معاشرتهای بی فایده و بی مغز تا می تواند اجتناب نماید
و طوری نشود که با همه و در هر مجلسی حاضر شود

همچنین برای کسی که می خواهد اهل معرفت شود لازم است که در خوردن حتی حلال ، میانه رو باشد،
و افراط نکند
و شکمو نباشد،
بلکه تا گرسنه نشده سر سفره حاضر نشود
و تا اشتها دارد دست از غذا خوردن بردارد؛
و از لحاظ خواب و سخن گفتن نیزباید حد اعتدال را مراعات نماید .

علامه آیة الله سید محمد حسین طباطبایی ره