برگی زرین از چهل حدیث امام خمینی(4)

برگی زرین از چهل حدیث امام خمینی(4)

اى عزيز، بكوش تا صاحب «عزم» و داراى اراده شوى، كه خداى نخواسته اگر بى عزم از اين دنيا هجرت كنى، انسان صورى بي مغزى هستى كه در آن عالم به صورت انسان محشور نشوى، زيرا كه آن عالم محل كشف باطن و ظهور سريره است. 

جرئت بر معاصى كم‏كم انسان را بى‏عزم مى‏كند، و اين جوهر شريف را از انسان مى‏ربايد. 
استاد معظّم ما، دام ظلّه، مى‏فرمودند بيشتر از هر چه، گوش كردن به «تغنّيات» سلب اراده و عزم از انسان مى‏كند. 

پس اى برادر:
_ از معاصى احتراز كن،
_ و عزم هجرت به سوى حق تعالى نما، 
_ و ظاهر را ظاهر انسان كن،
_ و خود را در سلك ارباب شرايع داخل كن،
_ و از خداوند تبارك و تعالى در خلوات بخواه كه تو را در اين مقصد همراهى فرمايد،
_ و رسول اكرم، صلّى اللّه عليه و آله، و اهل بيت او را شفيع قرار ده كه خداوند به تو توفيق عنايت فرمايد و از تو دستگيرى نمايد در لغزشهايى كه در پيش دارى، 

زيرا كه انسان در ايام حيات لغزشگاههاى عميقى دارد كه ممكن است در آن واحد به پرتگاه هلاكت چنان افتد كه ديگر نتواند از براى خود چاره بكند، بلكه در صدد چاره جويى هم بر نيايد، بلكه شايد شفاعت شافعين هم شامل حال او نشود. نعوذ باللّه منها. 
چهل حدیث ص 9 و 10